Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

Ogólna charakterystyka specjalności
Studenci poznają podstawowe prawidłowości rozwojowe ludzi dorosłych, jak również możliwości diagnozowania potrzeb edukacyjnych, indywidualnych i środowiskowych. Analizują najciekawsze zjawiska kultury współczesnej i podstawowe teorie zarządzania. Poznają mechanizmy funkcjonowania małych grup społecznych oraz wybrane techniki marketingu społecznego. Pogłębiają ideę całożyciowego uczenia się ludzi z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych kontekstów edukacyjnych. Interdyscyplinarna wiedza pozwala na uchwycenie zjawisk z pogranicza kulturoznawstwa, psychologii, socjologii, filozofii, metodologii badań naukowych i zarządzania. Kompozycja tak różnorodnych treści kształcenia ma dać absolwentowi dobre podstawy do rozbudowanej, kompleksowej analizy rzeczywistości edukacyjnej. Wyposażyć w możliwie najszerszą wiedzę, dzięki której będzie w przyszłości samodzielnie zaprojektował procesy edukacyjne.

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach EDiMS:

 • Andragogika
 • Podstawy prawne edukacji dorosłych
 • Dydaktyka dorosłych
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
 • Podstawy pracy edukacyjnej z seniorami
 • Metodyka pracy z grupą
 • Problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych
 • Wybrane problemy gerontologii
 • Edukacja kulturalna dorosłych
 • Psychologia rozwoju dorosłych
 • Biograficzność w andragogice
 • Podstawy zarządzania wiedzą
 • Metody i techniki aktywizacji osób dorosłych
 • Warsztaty autobiograficzne
 • Podstawy poradnictwa andragogicznego
 • Podstawy zarządzania karierą
 • Marketing społeczny
 • Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych
 • Podstawy tutoringu, coachingu i mentoringu
 • Sztuka w edukacji dorosłych
 • Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów

Przedmioty specjalnościowe realizowane są przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych:

prof. dr hab. Witold Jakubowski - pedagog i filmoznawca.
Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesuje go edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem jednej ze współczesnych polskich koncepcji edukacji kulturalnej. Jest również autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Edukacja i kultura popularna, Edukacja w świecie kultury popularnej a także redaktorem i współredaktorem kilku prac zbiorowych poświęconych mediom oraz związkom kultury i edukacji.
dr Joanna Golonka-Legut – andragog
Od wielu lat pasjonatka podróży, od kilku zainspirowana muzyką rockową. Podróżowanie i muzyka są dla niej warunkiem koniecznym do twórczej oraz świadomej pracy naukowej; członkini ATA; jej zainteresowania naukowe obejmują: biograficzność w edukacji dorosłych, potencjał edukacyjny indywidualnego doświadczenia życiowego, społeczno-kulturowy proces uczenia się, społeczno-kulturowe aspekty muzyki popularnej, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne.
dr Aleksander Kobylarek – andragog, instruktor teatralny.
Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i opiekun koła naukowego Variograf . Prowadzi badania nad szkolnictwem wyższym, uniwersytetami trzeciego wieku, społeczeństwem sieciowym i zastosowaniem nowych technologii w edukacji dorosłych.
dr Marek Podgórny – andragog, certyfikowany tutor i coach (ICC).
Specjalizuje się w coachingu kariery, edukacyjnym, oraz w live coachingu; koordynator Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and Counseling w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor koncepcji programowych i kierownik studiów podyplomowych, przygotowujących do pracy przyszłych menedżerów i trenerów edukacji dorosłych. Naukowo zajmuje się teorią organizacji i zarządzania, zarządzaniem wiedzą, coachingiem, edukacją dorosłych i metodologią badań społecznych.
dr Martyna Pryszmont - andragog i metodolog.
Inspiruje ją fotografia, zarówno w działaniach dydaktycznych jak i badawczych; członkini ATA; jej zainteresowania naukowe obejmują: ukryty program edukacji, nieformalne uczenie się dorosłych oraz metodologię badań nad edukacją (m.in. badania auto/biograficzne oraz metody wizualne).
dr Rozalia Ligus – pedagog, pedeutolog, andragog
Jest autorką książki Biograficzna tożsamość nauczycieli (2009) oraz wielu artykułów z zakresu pedeutologii, edukacji dorosłych, socjologii edukacji wydanych w języku polskim i angielskim. członkini międzynarodowych zespołów badawczych w ramach ESREA (European Society for Research on the Education of Adults): network Between Global and Local: Adult learning and Development oraz Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia, Badaczka Sekcji Badań Biograficznych PTS; jej zaintereoswania naukowe obejmują: biograficzne, refleksyjne uczenie się w instytucjach edukacyjnych, rozwój profesjonalny nauczycieli/edukatorów, badania w działaniu, tutoring akademicki, społeczności lokalne i ich pamięć zbiorowa, animacja społeczności lokalnej, edukacja wobec migracji i wielokulturowości, inkluzja w edukacji.

Praktyki
W ramach studiów na specjalności EDIMS studenci mają możliwość odbycia 150 godzin praktyk w licznych instytucjach właściwych dla profilu kształcenia. W trakcie praktyk studenci poznają strukturę, organizację i specyfikę placówki lub firmy, zakres, metody i formy pracy. Obserwują i towarzyszą różnym formom działań profesjonalnych realizowanych przez pracowników placówki lub firmy, samodzielnie realizują zadania omówione z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. Mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, uzyskują doświadczenie, umiejętności i kompetencje typowe i niezbędne do efektywnego funkcjonowania na terenie określonej placówki lub firmy, które mogą w przyszłości stać się ich miejscem pracy.

Miejsca zatrudnienia absolwentów specjalności EDiMS
Posiadane przez absolwenta kompetencje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w:

 • Instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, placówkach kultury (kluby, ośrodki kultury),
 • Mediach lokalnych i prasie,
 • Instytucjach zajmujących się organizacją różnego typu działalności edukacyjnej dla dorosłych (Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły dla dorosłych) w charakterze instruktora, animatora lub menedżera,
 • Działach HR szkolenia kadr różnego typu przedsiębiorstw, firmach konsultingowych na stanowiskach rekrutera i szkoleniowca,
 • Organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach) dostarczających usługi edukacyjne dla społeczności lokalnych na stanowisku menedżer projektu,
 • Instytucjach zajmujących się pracą z ludźmi starszymi (Uniwersytety Trzeciego Wieku) jako edukator, instruktor, animator i menedżer

Opis sylwetki absolwenta
Absolwenci potrafią diagnozować potrzeby edukacyjne dorosłych. Przygotowani są do motywowania ludzi dorosłych do rozwoju; dobierania właściwych, indywidualnych technik uczenia się, podtrzymywania i wspierania aktywności edukacyjnej dorosłych, projektowania i realizowania kampanii społecznych, przygotowywania i realizowania projektów animacji środowiska lokalnego, udzielania wsparcia psychologiczno- pedagogicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Absolwenci posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.

Koordynator
dr Martyna Pryszmont
pokój 40 c
tel. 713672001 wew. 133
martyna.pryszmont@uwr.edu.pl