Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent jednolitych 5-letnich studiów magisterskich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzyma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zdobędzie kompetencje i umiejętności niezbędne do wspierania integralnego rozwoju dziecka w procesie edukacji, personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów. Będzie przygotowany do ciągłej aktualizacji swojej wiedzy, jej poszerzania oraz do twórczego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. Jego ważną cechą będzie zdolność twórczego oddziaływania na swoje środowisko pracy oraz aktywna działalność w środowisku lokalnym.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Dydaktyka edukacji przedszkolnej
 • Dydaktyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Kultura przedszkola i szkoły
 • Edukacja międzykulturowa
 • Edukacje i metodyki: matematyczna, polonistyczna, plastyczna, techniczna, muzyczna, społeczno-przyrodnicza, zdrowotna, nauczania języka angielskiego, wychowania fizycznego, informatyczna i posługiwania się TiK
 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego u dzieci
 • Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami i środowiskiem wychowawczym
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metody diagnozy dzieci ze SPE
 • Edukacja dziecka z problemami w obszarze językowym
 • Edukacja dziecka z trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Elementy logopedii w pracy nauczyciela
 • Metody rozwiązywania trudności wychowawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Konstruowanie programów pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • Ewaluacja i ocenianie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praca w świetlicy szkolnej
 • Edukacja w instytutach kultury
 • Pedagogika twórczości
 • Metody wspierające twórczy rozwój dziecka
 • Metody arteterapii
 • Warsztaty edukacji teatralnej
 • Animacja zabawy
 • Przywództwo edukacyjne w pracy nauczyciela
 • Wystąpienia publiczne z kulturą żywego słowa
 • Zarządzanie projektami edukacyjnymi
 • Warsztaty rozwoju zawodowego
 • Warsztaty zapobiegania agresji
 • Stres i zarządzanie stresem

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w placówkach publicznych i niepublicznych: jako nauczyciel w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, jako nauczyciel-wychowawca w klasach I-III w szkołach podstawowych, w tym w oddziałach/klasach integracyjnych.

Koordynator:

 

dr Agnieszka Janik (p. 48d)
agnieszka.janik@uwr.edu.pl
tel. 71 367 20 01 w.180