Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

 

Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia Się  na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Przy projektowaniu narzędzia do hospitacji zajęć wykorzystano pracę: A. Sajdak-Burska, Hospitacje zajęć jako narzędzie wspomagania rozwoju nauczyciela akademickiego w roli dydaktyka [w:] Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich: wybrane praktyki, red. I. Maciejowska, A. Sajdak-Burska, Kraków 2018.

Dodatkowe informacje dotyczące materiałów pomocniczych będą zamieszczane na bieżąco.