Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

Ogólna charakterystyka specjalności
Studenci poznają podstawowe prawidłowości rozwojowe ludzi dorosłych, jak również możliwości diagnozowania potrzeb edukacyjnych, indywidualnych i środowiskowych. Analizują najciekawsze zjawiska kultury współczesnej i podstawowe teorie zarządzania. Poznają mechanizmy funkcjonowania małych grup społecznych oraz wybrane techniki marketingu społecznego. Pogłębiają ideę całożyciowego uczenia się ludzi z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych kontekstów edukacyjnych. Interdyscyplinarna wiedza pozwala na uchwycenie zjawisk z pogranicza kulturoznawstwa, psychologii, socjologii, filozofii, metodologii badań naukowych i zarządzania. Kompozycja tak różnorodnych treści kształcenia ma dać absolwentowi dobre podstawy do rozbudowanej, kompleksowej analizy rzeczywistości edukacyjnej. Wyposażyć w możliwie najszerszą wiedzę, dzięki której będzie w przyszłości samodzielnie zaprojektował procesy edukacyjne.

Przedmioty specjalnościowe realizowane w ramach EDiMS:

 • Andragogika
 • Wybrane zagadnienia kultury współczesnej
 • Podstawy prawne edukacji dorosłych
 • Dydaktyka dorosłych
 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie
 • Diagnozowanie potrzeb społecznych
 • Teoretyczne podstawy animacji społecznej
 • Metodyka pracy z grupą
 • Problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych
 • Wybrane problemy gerontologii
 • Edukacja kulturalna dorosłych
 • Psychologia rozwoju dorosłych
 • Wspieranie aktywności twórczej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Metody i techniki animacji społecznej
 • Warsztaty autobiograficzne
 • Podstawy poradnictwa andragogicznego
 • Zarządzanie karierą
 • Marketing społeczny i reklama
 • Nowoczesne technologie informacyjne w edukacji dorosłych
 • Podstawy coachingu, tutoringu i mentoringu
 • Sztuka w edukacji dorosłych
 • Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów

Przedmioty specjalnościowe realizowane są przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych:

prof. dr hab. Witold Jakubowski - pedagog i filmoznawca.
Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesuje go edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem jednej ze współczesnych polskich koncepcji edukacji kulturalnej. Jest również autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Edukacja i kultura popularna, Edukacja w świecie kultury popularnej a także redaktorem i współredaktorem kilku prac zbiorowych poświęconych mediom oraz związkom kultury i edukacji.
dr Maria Jabłońska- andragog.
Estetyka i sztuka są dla niej źródłem inspiracji zarówno dociekań naukowych jak i działań dydaktycznych; jej zainteresowania naukowe obejmują: edukacyjne dylematy współczesnych procesów estetyzacyjnych, doświadczanie sztuki jako przestrzeń uczenia się człowieka dorosłego oraz świat estetyczny i artystyczny małego dziecka.
dr Aleksander Kobylarek – andragog, instruktor teatralny.
Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku i opiekun koła naukowego Variograf . Prowadzi badania nad szkolnictwem wyższym, uniwersytetami trzeciego wieku, społeczeństwem sieciowym i zastosowaniem nowych technologii w edukacji dorosłych.
dr Marek Podgórny – andragog, certyfikowany tutor i coach (ICC).
Specjalizuje się w coachingu kariery, edukacyjnym, oraz w live coachingu; koordynator Międzynarodowej Katedry UNESCO Lifelong Guidance and Counseling w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor koncepcji programowych i kierownik studiów podyplomowych, przygotowujących do pracy przyszłych menedżerów i trenerów edukacji dorosłych. Naukowo zajmuje się teorią organizacji i zarządzania, zarządzaniem wiedzą, coachingiem, edukacją dorosłych i metodologią badań społecznych.
dr Martyna Pryszmont-Ciesielska- andragog i metodolog.
Inspiruje ją fotografia, zarówno w działaniach dydaktycznych jak i badawczych; członkini ATA; jej zainteresowania naukowe obejmują: ukryty program edukacji, nieformalne uczenie się dorosłych oraz metodologię badań nad edukacją (m.in. badania auto/biograficzne oraz metody wizualne).
dr Małgorzata Malec-Rawiński- pedagog, andragog, gerontolog
Autorka ponad 36 publikacji naukowych, monografii Biograficzne uczenie się osób z nabytą niepełnosprawnością. Jej obszarami badawczymi są: mała społeczność lokalna, animacja społeczno-kulturowa oraz starości i starzenie się. Dwukrotna stypendystka post doc Instytutu Szwedzkiego (SI). Prowadzi wykłady i ćwiczenia także w j. angielskim oraz realizuje projekty animacyjne i międzygeneracyjne ze studentami. Aktywna członkini ESREA - organizacji o zasięgu międzynarodowym.

Praktyki
W ramach studiów na specjalności EDIMS studenci mają możliwość odbycia 150 godzin praktyk w licznych instytucjach właściwych dla profilu kształcenia. W trakcie praktyk studenci poznają strukturę, organizację i specyfikę placówki lub firmy, zakres, metody i formy pracy. Obserwują i towarzyszą różnym formom działań profesjonalnych realizowanych przez pracowników placówki lub firmy, samodzielnie realizują zadania omówione z opiekunem praktyki z ramienia instytucji. Mają możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, uzyskują doświadczenie, umiejętności i kompetencje typowe i niezbędne do efektywnego funkcjonowania na terenie określonej placówki lub firmy, które mogą w przyszłości stać się ich miejscem pracy.

Miejsca zatrudnienia absolwentów specjalności EDiMS
Posiadane przez absolwenta kompetencje zawodowe predysponują go do zatrudnienia między innymi w:

 • Instytucjach administracji samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za edukację, placówkach kultury (kluby, ośrodki kultury),
 • Mediach lokalnych i prasie,
 • Instytucjach zajmujących się organizacją różnego typu działalności edukacyjnej dla dorosłych (Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły dla dorosłych) w charakterze instruktora, animatora lub menedżera,
 • Działach HR szkolenia kadr różnego typu przedsiębiorstw, firmach konsultingowych na stanowiskach rekrutera i szkoleniowca,
 • Organizacjach pozarządowych (fundacjach i stowarzyszeniach) dostarczających usługi edukacyjne dla społeczności lokalnych na stanowisku menedżer projektu,
 • Instytucjach zajmujących się pracą z ludźmi starszymi (Uniwersytety Trzeciego Wieku) jako edukator, instruktor, animator i menedżer

Opis sylwetki absolwenta
Absolwenci potrafią diagnozować potrzeby edukacyjne dorosłych. Przygotowani są do motywowania ludzi dorosłych do rozwoju; dobierania właściwych, indywidualnych technik uczenia się, podtrzymywania i wspierania aktywności edukacyjnej dorosłych, projektowania i realizowania kampanii społecznych, przygotowywania i realizowania projektów animacji środowiska lokalnego, udzielania wsparcia psychologiczno- pedagogicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Absolwenci posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.