wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
91. Pośrednia autodestruktywność – istota, uwarunkowania, przeciwdziałanie dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca ma charakter badawczy. Badania sondażowe zostały przeprowadzone na populacji 235 osób, z podziałem na podgrupy według płci i wieku. Zależności między zmiennymi były testowane w procedurze korelacyjnej. Badania te pozwoliły stwierdzić, że zjawisko pośredniej autodestruktywności jest, zgodnie z postawionymi w tej pracy hipotezami, ujemnie skorelowane z trzema czynnikami – funkcjonalnością wychowawczą rodziny, sukcesem szkolnym oraz kapitałem społecznymi, dodatnia korelacja wystąpiła w przypadku cech ADHD. Pewne odchylenia od tych ogólnych tendencji zaobserwowano przy uwzględnieniu podzbiorów. Wykazane w pracy zależności pozwalają na sformułowanie zaleceń profilaktycznych, które w swych założeniach sprowadzają się do wzmacniania jakości wychowania w rodzinie, wsparcia społecznego oraz indywidualnych zdolności.
92. Problemy internalizacyjne dorosłej młodzieży. Uwarunkowania i wzmacnianie resiliencji dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca ma charakter badawczy. Dane zostały zebrane za pomocą sondażu drogą elektroniczną. Próba liczyła 158 osób. W tej liczbie było 111 kobiet oraz 47 mężczyzn. Wszystkie osoby badane miały 20 lat lub więcej. Badania sprawdzały, czy istnieje korelacja pomiędzy zmiennymi zależnymi (problemy lękowe, depresyjne oraz nie asertywność), a zmiennymi niezależnymi (funkcjonowanie wychowawcze rodziny pochodzenia, prężność psychologiczna, stres szkolny oraz sukces szkolny). Korelacje pomiędzy zmiennymi zależnymi a funkcjonowaniem rodziny, prężnością psychologiczną oraz sukcesem okazały się – zgodnie z oczekiwaniami – ujemne. Korelacje zmiennych zależnych ze stresem szkolnym były dodatnie, a więc również zgodne z oczekiwaniami. Wszystkie hipotezy zostały potwierdzone. Najsilniejszy okazał się ujemny związek problemów internalizacyjnych z prężnością. korelacje ustalono pomiędzy prężnością psychologiczną a zmiennymi zależnymi. Najsłabszym korelatem problemów internalizacyjnych, choć istotnym statystycznie, był poziom sukcesu szkolnego.
93. Postawy wobec zjawiska pornografii i prostytucji osób w okresie wczesnej dorosłości dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
94. Wypalenie w rolach społecznych. Istota, uwarunkowania, przeciwdziałanie. (Na przykładzie pracowników policji) dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca ma charakter badawczy. Badania sondażowe zostały wykonane na populacji 92 osób, z podziałem na podgrupy według płci. Zależności między zmiennymi były testowane w procedurze korelacyjnej. Badania pozwoliły stwierdzić, że wszystkie badane czynniki: funkcjonalność rodziny pochodzenia, cechy Wielkiej Piątki osobowości, stres szkolny, sukces szkolny, prężność psychologiczna i stres zawodowy, przyczyniają się do powstania wypalenia zawodowego. Potwierdzają się zatem postawione hipotezy. Pewne odchylenia od tych prawidłowości zaobserwowano przy uwzględnieniu podzbiorów próby. Wykazane w pracy zależności pozwalają sformułować zalecenia profilaktyczne sprowadzające się do zapobiegania wypaleniu zawodowemu i wzmocnieniu technik radzenia sobie ze stresem.
95. Problemy internalizacyjne w populacji studentów - uwarunkowania, możliwości przeciwdziałania dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Praca ma charakter badawczy. Badania sondażowe zostały wykonane na populacji 77 z podziałem na płeć. Wszystkie osoby badane miały poniżej 20 lat. Zależności między zmiennymi były testowane w procedurze korelacyjnej. Badania pozwoliły stwierdzić że problemy depresyjne, lękowe oraz nieasertywność są ujemnie skorelowane z trzema zmiennymi niezależnymi (funkcjonalnością wychowawczą rodziny generacyjnej, prężnością oraz sukcesem szkolnym). W przypadku stresu szkolnego wszystkie trzy zmienne zależne są z nim dodatnio skorelowane. Wszystkie te wyniki są zgodne z postawionymi w pracy hipotezami. Wykazane w pracy zależności mogą pomóc w formułowaniu zaleceń profilaktycznych, które sprowadzają się do wzmacniania funkcjonalności wychowawczej rodziny, jakości i funkcjonalności środowiska szkolnego oraz indywidualnych zdolności do pozytywnej adaptacji.
96. Syndrom zachowań ryzykownych – uwarunkowania i profilaktyka dr hab. Piotr Kwiatkowski Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Niniejsza praca porusza problem podejmowania zachowań ryzykownych przez młodzież. Ma charakter badawczy. Badania sondażowe zostały przeprowadzone na populacji 235 osób z podziałem na wiek i płeć. Zależności pomiędzy zmiennymi były testowane na procedurze korelacyjnej. Badania pozwoliły stwierdzić, że zachowania ryzykowne korelują ujemnie z takimi zmiennymi, jak funkcjonalność wychowawcza rodziny pochodzenia, sukcesem szkolnym i sumiennością, a dodatnio z prężnością psychologiczną, cechami ADHD i ekstrawersją. Pewne odchylenia od tych ogólnych tendencji zaobserwowano przy uwzględnianiu konkretnych podzbiorów. Wykazane w pracy zależności pozwalają sformułować zalecenia profilaktyczne sprowadzające się do wzmacniania jakości wychowania w rodzinie, jakości sukcesu szkolnego oraz wsparcia społecznego.
97. Uroczystości przedszkolne sposobem kształowania sfery społecznej małego dziecka dr Elżbieta Jezierska-Wiejak Pedagogika, stacjonarne I stopnia
Problematyką mojej pracy licencjackiej jest wpływ uroczystości przedszkolnych na rozwój sfery społecznej małego dziecka w okresie średniego dzieciństwa. Postanowiłam zgłębić ten temat z kilku powodów. Pracując z dziećmi w przedszkolu zauważyłam, iż uroczystości przedszkolne są bardzo ważnym elementem ich rozwoju i dają podstawę zgodnego z zasadami życia społecznego w późniejszym życiu. Ponadto jest to etap, w którym dziecko zaczyna poznawać świat poprzez swoje własne doświadczenia zatem wszelkie emocjonalne bodźce są istotne. Obserwuję, że występy dzieci w trakcie rozmaitych uroczystości znacząco wpływają na ich rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny, dlatego w swojej pracy postaram się przybliżyć walory uroczystości przedszkolnych. Charakter mojej pracy jest projektowy. Zawiera wstęp, trzy rozdziały, zakończenie oraz bibliografię. W rozdziale pierwszym skupiłam się na opisaniu okresu średniego dzieciństwa. Analizując zagadnienie wpływu uroczystości przedszkolnych na rozwój sfery społecznej sięgnęłam o literatury psychologicznej i pedagogicznej opisującej ten problem. Skupiłam się także na celach i korzyściach płynących z zastosowania uroczystości przedszkolnych w edukacji dziecka. W tym rozdziale zawarłam również rozważania o roli nauczyciela edukacji przedszkolnej. W drugim rozdziale dokonałam opisu teoretycznego projektu edukacyjnego - czym jest, jakie ma cele i zastosowania. Ten rozdział zakończyłam autorskimi scenariuszami zajęć jakie miałam okazję przeprowadzić podczas praktyki ciągłej w przedszkolu. Trzecim rozdziałem mojej pracy jest ewaluacja mojego projektu. Przedstawiłam w oparciu o literaturę czym jest ewaluacja w ujęciu teoretycznym. Opisałam instytucję, w której odbywałam praktykę ciągłą i realizowałam swój projekt. Przeprowadzone przeze mnie zajęcia poddałam autoewaluacji. Zwróciłam szczególną uwagą na cele, które zrealizowałam oraz na to, czego nie udało się zrealizować podczas zajęć. Zakończenie potraktowałam jako przestrzeń do podsumowania całości pracy.
98. La nuova questione meridionale: nowy wymiar rozłamu północy i południa we Włoszech dr Aleksandra Maatsch Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
W 1972 roku włoski ekonomista i polityk Pasquale Saraceno opublikował w dzienniku Corriere della Sera artykuł, w którym postawił tezę iż: Il divario tra Nord e Sud verrà colmato nel 2020 , czyli „Przepaść między Północą i Południem zostanie zlikwidowana w 2020 roku”. Można stwierdzić, że mamy już rok 2020, a do tego czasu przepaść między północną a południową częścią Włoch nie została zredukowana. Dlaczego zatem badanie kwestii południowej jest dzisiaj warte uwagi? Z jednej strony teza Pasquale Saraceno była bardzo optymistyczna gdyż prognozowała schyłek włoskiego konfliktu. Z drugiej strony wielu badaczy widziało w rozłamie kontynuację problemów ekonomicznych czy społecznych, które pojawiły się wraz ze zjednoczeniem Włoch. W tej pracy natomiast chcę udowodnić, że współcześnie nie nastąpił kres konfliktu, ani nie możemy mówić o dalszym ciągu jego historycznego ujęcia, ponieważ współcześnie przybrał on nowy wymiar. Zatem należy postawić pytanie badawcze: co współcześnie jest głównym motorem konfliktu północy i południa we Włoszech i jak zmieniła się jego formuła. Termin „kwestia południowa” wł. questione meridionale wskazuje we włoskiej historiografii na szczególną sytuację utrzymujących się trudności rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach południowych Włoch w porównaniu z innymi regionami kraju, zwłaszcza północnymi. Przyczyn rozłamu jest wiele, od wpływów historycznych, ekonomicznych, po te socjologiczne i kulturalne. Włoski dualizm był przedmiotem badań wielu socjologów, ekonomistów, czy innych ekspertów. Dlaczego nadal warto pochylić się nad tym problemem? Konflikt włoski oraz kwestia południowa utrzymują się we Włoszech od lat. Dualizm między północą a południem jest szczególnie silny i jak dotąd okazał się nieredukowalny, pomimo tego, że zostają podjęte w tej kwestii różne działania. Jak potwierdzą to analizowane przeze mnie artykuły konflikt ten, jest nadal bardzo aktualny i obecny na wielu płaszczyznach. Współcześnie zmienił się jego wymiar, który jest przedstawiony na podstawie podjętych badań empirycznych dla tej pracy. Badania rozpoczynam od ukazania kilku historycznych scenariuszy związanych z konfliktem północ-południe. Posługując się dostępnymi badaniami na ten temat, na samym początku mojej pracy przedstawiam kilka prac pionierskich autorów z literatury włoskiej i nie tylko, którzy zajęli swoje miejsce w tej debacie. Są to m.in. : Francesco Saverio Nitti, Antonio Gramsci, Edward C. Banfield, Robert D. Putnam, czy Giustino Fortunato. Z dziełami każdego z wymienionych autorów zapoznałam się w oryginale, tj. w języku włoskim. Oprócz prac naukowych badaczy przytoczone są również pionierskie, współczesne publikacje naukowe, które opisują włoski dualizm m.in. prace takich osób jak: Francesco Barbagallo, Vittorio Daniele, czy Pino Aprile. Historyczny obraz konfliktu między północą a południem oraz kilka współczesnych publikacji potwierdzają tezę o tym, że dysonans, jaki istnieje we Włoszech to temat, który pojawił się i do dzisiaj nie
99. Polityka Richarda Nixona w wybranych fotografiach oraz memach internetowych dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr Historia - stacjonarne I stopnia
Praca pod tytułem "Polityka Richarda Nixona w wybranych fotografiach oraz memach internetowych" zawiera syntezę wynikającą z powiązania memów internetowych wraz z fotografiami na temat polityki Richarda Nixona. W części teoretycznej opisano m.in. znaczenie zdjęć w badaniach historycznych oraz pojęcie i rodzaje memów internetowych. W rozdziale trzecim opisana została, w sposób zwięzły, kariera polityczna trzydziestego siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W kolejnej, badawczej, a zarazem ostatniej części przedstawione zostały fotografie oraz memy internetowe wraz z krótkim ich opisem i analizą.
100. Piwne domy Świdnicy. Wybrane kamienice od XIII do drugiej połowy XVII wieku związane z browarnictwem oraz ich adaptacja na produkt turystyczny. prof. dr hab. Jan Kęsik Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Świdnica to miasto o cennej metryce historycznej, kształtowało się w niecodzienny sposób, bo w oparciu o przywilej piwny, który z góry określił charakter miasta jako ośrodek piwny co w efekcie rozpoczęło wielowiekową tradycję warzenia tego trunku. Świdnicki rynek to unikatowy zespół zwartej zabudowy mieszkalnej o charakterze mieszczańskim. Wyjątkowość tego zespołu przejawia się głównie w dwóch cechach. Po pierwsze, samo miasto nie ucierpiało w bardzo znaczącym stopniu podczas II wojny światowej. Także właściciele kamienic na przestrzeni wieków odświeżali głównie wygląd fasady i sztukaterię w środku budynku, tym samym zachowując pierwotną substancję, z której kamienica została zbudowana. Przejawia się to chociażby w przynależących do nich piwnicach pierwotnie służących jako magazyn na beczki z piwem, których fragmenty są datowane nawet na XIII w. Drugi powód nieprzeciętności tych budynków to ich pierwotne przeznaczenie. Niedługo po parcelacji Świdnicy, która nastąpiła w XIII w. mieszczanom został przyznany przywilej piwny. Tak więc cały obszar, który był ograniczony murami miejskimi funkcjonował jak jeden wielki organizm, który kiełkował, zacierał, fermentował i warzył, a efektem tego procesu był produkt znany daleko poza granicami miasta- piwo świdnickie. Nie powstawało ono jednak w browarach, a w samych kamienicach, które przystosowały swoje wnętrza do tego procesu. Ślady wielowiekowej piwnej historii miasta widoczne są po dziś dzień, właśnie w kamienicach, ich układzie przestrzennym czy portalach poobijanych przez beczki, które można podziwiać nie wchodząc nawet do środka. Praca posłużyła jako udokumentowanie wyjątkowości rynku i kamienic na nim stojących. W celu poparcia tego faktami przeprowadzono badania historii miasta oraz analizę kształtowania się zabudowy od lat najwcześniejszych do końca ery piwowarskiej w mieście. Pracę można określić jako bardzo rozwiniętą broszurą reklamową, która poprzez przybliżenie dziejów miasta, jego ożywienia gospodarczego oraz uzyskania znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej, fotodokumentacji kamienic, a wreszcie projektu adaptacji ich na produkt turystyczny, zwraca uwagę na ogromny potencjał drzemiący w tych murach, który obecnie zostały zepchnięte w cień przez inne atrakcje turystyczne, bardziej lub mniej, zasługujące na taką uwagę ze strony zarządców miasta.
101. Doświadczanie bliskich związków zawiązywanych przez osoby starsze: na podstawie analizy narracji dr Tomasz Frąckowiak
Tematem niniejszej pracy jest analiza doświadczeń bliskich relacji osób starszych, nawiązanych w czasie późnej dorosłości. W tym celu przybliżono informacje dotyczące badanej grupy wiekowej wraz z procesami biologicznymi i poznawczymi zachodzącymi w tym wieku. Przybliżono również tematykę związków i ich możliwych rodzajów w życiu docelowej grupy badanej. Opisano również dynamikę miłości i związków wśród seniorów. Przeprowadzono wywiady częściowo ustrukturalizowane z siedmioma osobami w wieku 65 – 86 lat (K=6, M=1). Każdy z wywiadów został przeanalizowany pod względem wyodrębnionych sfer, do których należą: rodzaj relacji, poprzednie doświadczenia relacji a obecne, funkcje relacji i potrzeby w niej realizowane, czynniki psychologiczne i społeczne wpływające na relację i umożliwiające jej zaistnienie. Przeprowadzone badanie jakościowe wskazało na różnorodność doświadczeń bycia w relacji intymnej. Ze względu na przyczyny powstania relacji, jej funkcje, znaczenie i subiektywne postrzeganie związku przez osoby badane wyróżniono siedem różnych sposobów doświadczania bliskiej relacji zawiązywanej w późnej dorosłości. Większość osób badanych decydowała się na wejście w nową relację ze względu na odczuwaną samotność lub z obawy przed obawy przed nią i jej konsekwencjami. W większości osoby badane oceniały swoje doświadczenie jako pozytywne.
102. Sport u Etrusków w świetle źródeł archeologicznych dr hab. Mateusz Żmudziński Archeologia - stacjonarne I stopnia
Moją pracą jest analiza przedstawień sportowców w sztuce etruskiej na podstawie źródeł archeologicznych i ikonograficznych. W skład wykorzystanych przeze mnie źródeł weszły: plastyka figuralna, gemmy, lustra z brązu, malarstwo grobowe i naczynia ceramiczne. W moim opracowaniu znalazło się 45 zabytków sztuki etruskiej. Wszystkie zostały krótko opisane i skatalogowane. Zbiór pochodzi głównie z VII - III wieku p.n.e., a więc czasu kiedy cywlizacja etruska rozwijała się na Półwyspie Apenińskim i okalających go wyspach. Powodem dla którego oparłem się na źródłach archeologicznych jest brak źródeł pisanych pochodzących z czasów kiedy Etruskowie, Grecy i Rzymianie współegzystowali razem na terenie Italii. Jedyne dzieło antyczne do którego się odniosłem to praca Liwiusza - rzymskiego historyka, który jednak żył i pisał dopiero na przełomie er, a więc w okresie kiedy cywilizacja etruska leżała już martwa u stóp Rzymu. Problemem okazał się tu również stan badań nad tematem, który jak dotąd został niedostatecznie zbadany. Mimo tych wszystkich dylematów, przedstawienia sportu u Etrusków okazały się bardzo interesującym przedmiotem badań dzięki któremu można dowiedzieć się więcej o kulturze tego tajemniczego społeczeństwa.
103. Feminizacja zawodu nauczyciela kształcenia początkowego w opiniach nauczycielek dr hab. Edyta Zierkiewicz prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
Tematem mojej pracy jest feminizacja zawodu nauczyciela kształcenia początkowego w opiniach aktywnych zawodowo nauczycielek. Z różnych badań statystycznych wynika, iż profesja nauczycielska jest zdominowana przez kobiety. W mojej pracy chciałabym skupić się na skutkach tego zjawiska dla kobiet-nauczycielek. Praca ma charakter badawczy. Składa się ze Wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym przedstawiłam przyczyny sfeminizowania profesji nauczycielskiej. Na początku wyjaśnię, jak historycznie przebiegał ten proces. Następnie omówię stereotypy nabywane w środowisku rodzinnym, a które, jak sądzę, negatywnie oddziałują na chęć podejmowania pracy przez mężczyzn w zawodzie nauczyciela. W dalszej kolejności omówię stereotypy płciowe pojawiające się w edukacji, dotyczące odmiennych oczekiwań wobec chłopców i dziewcząt. Poruszę także kwestię niskiej jakości kształcenia przyszłych nauczycieli, która sprawia, iż zawód ten staje się nieatrakcyjny dla młodych osób. W rozdziale tym zwrócę także uwagę na niekorzystne zjawisko, jakim jest brak lub ograniczenia inicjatyw i programów antydyskryminacyjnych, które przyczyniałyby się do zakwestionowania powszechnych stereotypów, wpływających negatywnie na chęć podejmowania pracy przez mężczyzn w tym zawodzie Następnie opiszę ważny czynnik przyczyniający się do zdominowania tej profesji przez kobiety, mianowicie presji społecznej, skutkującej uznaniem tego zawodu przez mężczyzn za nieatrakcyjny dla nich. Opiszę także sytuację mężczyzn w sfeminizowanej szkole. Scharakteryzuję różnice płciowe między kobietą i mężczyzną, istotne ze względu na wykonywanie zawodu nauczyciela. W rozdziale drugim omówię konsekwencje, jakie niesie ze sobą feminizacja zawodu nauczyciela. W pierwszej kolejności scharakteryzuję skutki tego procesu dla uczniów i uczennic. Następnie przedstawię sytuację kobiet w sfeminizowanej szkole, która nie do końca jest dla nich korzystna. W dalszej części omówię zagadnienie polaryzacji rynku pracy (na męski i kobiecy) oraz przedstawię zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Następnie zdefiniuję, czym jest prestiż oraz wyjaśnię, jak niski prestiż zawodu nauczyciela wpływa na proces jego sfeminizowania. Opiszę także jeden z paradoksalnych skutków feminizacji tej profesji, tj. nikłej świadomości dyskryminacji rodzajowej wśród nauczycielek. Zaprezentuję również zagadnienie infantylizującego stereotypu nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz jego różne konteksty. W rozdziale trzecim przedstawię założenia badań własnych. Na początku wyjaśnię pojęcie metodologii badań. Następnie zdefiniuję pojęcia przedmiotu i celu badań oraz zaprezentuję przedmiot i cel badań własnych. Zaprezentuję także dwie strategie badań naukowych oraz scharakteryzuję wybraną. Omówię zagadnienie problemów badawczych oraz przedstawię problemy główny i szczegółowe badań własnych. W dalszej kolejności zdefiniuję pojęcia metody, techniki i narzędzi badawczych oraz opiszę te wykor
104. Relacja sport - polityka w latach 1945-1989 na przykładzie piłki nożnej w Polsce. dr hab. Bożena Szaynok Historia w przestrzeni publicznej, stacjonarne II stopnia
Praca magisterska pt. "Relacja sport - polityka w latach 1945-1989 na przykładzie piłki nożnej w Polsce" opisuje w jaki sposób polityka wpływała na szeroko pojętą piłkę nożną w Polsce w latach 1945-1989. Opisuje zarówno polskie kluby, jak i reprezentację w omawianym okresie. Podzielona jest na trzy rozdziały, a każdy z nich na cztery podrozdziały. Napisano ją metodą chronologiczną. Rozdział pierwszy pt. "Polityka a sport w latach 1945-1989" przedstawia ogólnie relację pomiędzy sportem a polityką w tym okresie. Znajdują się w nim informacje na temat początków polskiego sportu po 1945 roku, odbudowy infrastruktury sportowej, polityki finansowania ruchu sportowego. Dużo uwagi poświęcono wykorzystywaniu wydarzeń sportowych (zwłaszcza międzynarodowych) i zawodników w celach propagandowych. Powoływano się również na wspomnienia sportowców z tamtego okresu. W tej części pracy zrezygnowano całkowicie z opisywania historii polskiego futbolu. Rozdział drugi pt. "Relacja polityka-kluby piłkarskie w Polsce w latach 1945-1989" skupia się na historii klubowej piłki nożnej w tych latach. Opisano początki oraz odbudowę (niektóre kluby istniały jeszcze przed wojną) polskich klubów, które posiadały sekcję piłkarską. Ponownie została opisana polityka finansowania klubów, zarobki piłkarzy, wykorzystywanie klubowej piłki w celach propagandowych, zabezpieczanie meczów, a także rozpracowywanie piłkarzy przez służby. Trzeci rozdział pt. "Wpływ polityki na reprezentację Polski w piłce nożnej mężczyzn w latach 1945-1989 , skupia się na wpływie polityki na polską reprezentację w latach 1945-1989. Tematyka dotyczy odbudowy polskiej kadry po 1945 roku, jej meczów (w tym także najważniejszych zawodów międzynarodowych), nadzoru służb nad piłkarzami reprezentacji. Opisana została tzw. „kadra A”, czyli pierwsza, seniorska reprezentacja Polski. Praca skupia się na ówczesnych politykach, działaczach sportowych, trenerach oraz zawodnikach. Analizuje trudności, jakie musieli pokonywać, wyzwania, z jakimi się mierzyli. Pominięto w niej środowisko kibiców piłkarskich jako szersze zagadnienie, które wykracza poza temat tej pracy. W zakończeniu zwrócono przede wszystkim uwagę na duży wpływ działaczy partyjnych na środowisko piłkarskie oraz na największe sukcesy piłkarzy w omawianym okresie.
105. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie i Iraku w świetle wspomnień uczestników misji w latach 2002-2012. prof. dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie i Iraku był ważnym etapem rozwoju i modernizacji polskiej armii. Misje w tych dwóch państwach obarczone były większym ryzykiem utraty życia i zdrowia w porównaniu do wcześniejszych misji zagranicznych. Uczestnictwo polskich żołnierzy przyczyniło się do zacieśnienia stosunków pomiędzy sojusznikami z NATO. Głównym celem pracy jest przedstawienie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego, przede wszystkim w oparciu o wspomnienia żołnierzy. Praca rozpoczyna się od zarysu udziału Polski w misjach zagranicznych od 1953 roku. Następnie opisano genezę udziału PKW w Afganistanie i Iraku. W pracy ujęto także strukturę organizacyjną kontyngentów w celu pokazania stopniowego rozwoju. Poruszone zostały również kwestie szkoleń żołnierzy przed misjami, udziału kobiet na misjach, życia codziennego żołnierzy w bazach oraz problemów, z którymi mają do czynienia uczestnicy po zakończeniu misji.
106. Projekt Sounds of Changes jako dokumentacja świata ginących rzeczy dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne I stopnia
Praca licencjacka pt. Projekt Sounds of Changes jako dokumentacja świata ginących rzeczy jest próbą zwrócenia uwagi na znaczenie archiwów audiowizualnych takich jak projekt Sounds of Changes dla zachowania pamięci o rzeczach. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy dźwięku jako zjawiska przyrodniczo-kulturowego i obszarów badawczych sound studies. W drugim zostały przybliżone zagadnienia z zakresu studiów nad rzeczami. Rozdział trzeci to opis projektu Sounds of Changes. Ostatni rozdział stanowi jego analizę, z uwzględnieniem roli dźwięku w dokumentowaniu rzeczy.
107. Sport żużlowy w Polsce w latach 1989-2019. prof. dr hab. Paweł Jaworski prof. UWr Historia - stacjonarne II stopnia
W pracy podejmowana jest tematyka związana z rozwojem sportu żużlowego w Polsce po 1989 r., kiedy doszło do wewnętrznych głębokich reform ustrojowych, a w konsekwencji też do przemian w świecie sportu. Głównym celem pracy jest przedstawienie rozwoju żużla w Polsce od transformacji po upadku komunizmu i ukazanie zmian organizacyjnych i infrastrukturalnych. W pracy została omówiona ewolucja rozgrywek motocyklowych, proces tworzenia coraz bardziej szczegółowych (i dbających o bezpieczeństwo) regulaminów, nowinki techniczne, droga polskiej federacji żużlowej do odgrywania ważnej roli na arenie międzynarodowej. Analizie poddano wyniki rozgrywek żużlowych oraz osiągnięć poszczególnych zawodników. Następnie poddano refleksji problem powiązania sukcesów sportowych z popularnością danej dyscypliny w społeczeństwie, chociaż niekoniecznie przekłada się to na obecność tematyki żużlowej w działalności artystycznej.
108. Stadion Olimpijski we Wrocławiu jako niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego — casus basenu olimpijskiego. dr hab. Piotr Badyna Dziedzictwo kultury materialnej, stacjonarne I stopnia
Streszczenie Tematem niniejszej pracy jest „Stadion Olimpijski we Wrocławiu jako niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego – casus basenu olimpijskiego”. Poruszono w niej problem dóbr dziedzictwa kulturowego, które na skutek zaniedbań lub celowych działań ulega ciągłej degradacji. Zjawisko to jest w ostatnich latach coraz bardziej powszechne i ma bardzo negatywne skutki odbijające się zarówno na kulturze jak i historii. Celem głównym pracy było pokazanie potencjału, jaki ma w sobie zabytkowy Kompleks Zalesie ze szczególnym naciskiem na basen olimpijski. Aby ten cel zrealizować podjęto się analizy wydarzeń historycznych, które kształtowały miasto Wrocław i w konsekwencji doprowadziły do powstania stadionu. Skupiono się także na wizji architektów, która przyświecała budowie tak wielkiego kompleksu sportowego. Za hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie: Basen Olimpijski powinien zostać przywrócony do użytku, zachowując swoją oryginalną formę architektoniczną. W pierwszym rozdziale poruszono temat historii Wrocławia od roku 1741 do 1941. Opisano dzieje miasta oraz najważniejsze wydarzenia kształtujące jego późniejszą formę. Szczególny nacisk położono na nowo powstające style architektoniczne będące odpowiedzią na wyjątkową sytuację we Wrocławiu. Zwrócono także uwagę na najważniejszych architektów niemieckiego modernizmu odpowiedzialnych za projektowanie przestrzeni miejskiej. Rozdział drugi poświęcony był historii samego kompleksu Zalesie. Opisano w nim pierwsze plany budowy. Zamysł przyświecający projektującym ten obiekt architektom oraz powodach, dla których zdecydowano się na jego budowę. Opisano również najważniejsze wydarzenia kulturalno-sportowe mające miejsce na stadionie. Skupiono się także na dziejach samego basenu olimpijskiego od czasów świetności do jego zamknięcia i powolnego upadku. W rozdziale trzecim opisano współczesny stan Kompleksu Zalesie i zmiany, jakie dokonały się na nim od momentu powstania do dzisiaj. Szczególną uwagę poświęcono planom władz miasta dotyczących odbudowy basenu olimpijskiego, które ostatecznie nie zostały zrealizowane. Poruszono problematykę braku miejsc wypoczynkowych na przykładzie kilku wrocławskich basenów. Zwrócono także uwagę na kwestię oczekiwań mieszkańców w stosunku do Kompleksu Zalesie stojących w sprzeczności z decyzjami radnych miasta. Rozdział czwarty był podsumowaniem wszystkich analiz i wniosków zawartych w poprzednich rozdziałach. Zwrócono w nim uwagę na szczególną wartość historyczną basenu olimpijskiego i rosnące zapotrzebowanie na baseny odkryte w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ponadto przedstawiono w nim plan odbudowy zabytkowego basenu olimpijskiego przy zachowaniu oryginalnej formy architektonicznej.
109. Mirosław Bałka jako postświadek Zagłady dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
W pracy dyplomowej podejmuję refleksję nad twórczością Mirosława Bałki i jego statusem postświadka Zagłady. Jako twórca prac wideograficznych, rysunkowych, rzeźb oraz instalacji, podejmujących temat nazistowskiego ludobójstwa, Bałka prowokuje pytanie o rolę jego twórczości w procesie świadczenia o Zagładzie. Czy jest on postświadkiem Zagłady, a jego sztuka – postświadectwem? Odpowiedź na to pytanie starałam się uzyskać, dokonując interpretacji wybranych prac otwockiego artysty. Częścią procedury interpretacji dzieł sztuki Bałki było badanie związków, jakie zachodzą pomiędzy nimi a innymi tekstami kultury (używam pojęcia tekstu w szerokim znaczeniu – dzieło sztuki jest również tekstem). Każda z zaprezentowanych w rozdziałach pierwszym, drugim, trzecim oraz czwartym wykładni zawiera liczne odniesienia do filozofii, literatury, a także do filmu oraz sztuk plastycznych głównie dotyczących Auschwitz. Każda uznaje ustalenia, jakie zostały poczynione w polu dyscyplin naukowych, zajmujących się nazistowskim ludobójstwem.
110. Potrzeby kulturalne seniorów Gminy Lubań dr hab. Renata Tańczuk prof. UWr Kulturoznawstwo - stacjonarne II stopnia
Celem niniejszej pracy dyplomowej było rozpoznanie potrzeb kulturalnych seniorów z Gminy Lubań oraz zdiagnozowanie z jakich wartości wynika realizacja tych potrzeb. Przeprowadzono badania wśród osób starszych w wieku 60+. Techniki badawcze, jakimi posłużono się to wywiad pogłębiony oraz ankieta. Wywiady ukierunkowane prowadzone były z seniorami, którzy są liderami w swoim środowisku i aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Ankieta zawierała pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią, pytania zamknięte oraz pytania otwarte, które umożliwiały respondentom swobodną wypowiedź. Na podstawie przeprowadzonych badań przedstawiono potrzeby kulturalne, oczekiwania oraz bariery uczestnictwa w kulturze osób starszych. Uzyskano wgląd również w wartości preferowane przez seniorów oraz dokonano analizy tych właśnie wartości. Wyniki badań mogą przyczynić się do dostosowania oferty kulturalnej na terenie obszaru badawczego, odpowiadającej potrzebom najstarszych mieszkańców. Niniejsza praca dyplomowa składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono potrzeby kulturalne w świetle kulturoznawczej koncepcji kultury. Rozdział drugi poświęcony jest aktywności kulturalnej ludzi starszych, pojęciom starości i starzenia się, a także rolom i stereotypom, jakie są przypisywane seniorom. Autorka dokonała w nim również omówienia dostępnych badań na temat potrzeb kulturalnych seniorów oraz przedstawiła programy wsparcia dedykowane wskazanej grupie wiekowej. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Gminy Lubań, na której obszarze przeprowadzone zostały badania. Znajduje się w nim ogólny zarys kondycji gminy oraz opis instytucji kultury oraz organizacji społecznych działających na jej terenie. W czwartym rozdziale są opisane badania własne autorki, począwszy od założeń metodologicznych, poprzez analizę wyników badań ankietowych oraz wywiadów po wnioski z nich płynące. Do niniejszej pracy załączony jest również aneks, który zawiera kwestionariusz badania ankietowego, scenariusz wywiadu oraz transkrypcje przeprowadzonych wywiadów.
111. Wizerunki kobiece w sztuce starożytnego Egiptu dr Agata Kubala Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
Celem pracy była próba uchwycenia zmian w ikonografii poszczególnych typów przedstawień oraz próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób budowana była ikonografia przedstawień kobiecych i na jakich fundamentach ideologicznych była oparta. Analizie poddane zostały najwcześniejsze przedstawienia kobiece z okresu predynastycznego, reprezentowane głównie przez schematyczne figurki z gliny, kości lub kości słoniowej. Znajdowane są one na stanowiskach osadniczych oraz w pochówkach i w znacznej większości przedstawiają nagie postacie kobiece z zaznaczonymi cechami płciowymi. Wizerunki z dynastycznego Egiptu podzielone zostały ze względu na status przedstawionej kobiety. Są to przedstawienia królowych, żeńskich faraonów, arystokratek, kapłanek oraz kobiet o niższym statusie (niewolnic, służących). Ostatnie dwa podrozdziały poświęcone zostały drobnej plastyce oraz sztuce użytkowej.
112. Człowiek we współczesnej fotografii czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Działalność artystyczna Wojciecha Plewińskiego dostarcza intersujących odniesień – przydatnych w pracy badawczej, w zakresie tematyki zawartej w tytule niniejszego opracowania: „Człowiek we współczesnej fotografii, czyli o twórczości Wojciecha Plewińskiego”. W celu przeanalizowania wybranych cykli fotograficznych, ukazujących egzystencję społeczeństwa polskiego, jak i innych narodowości spoza tzw. ”Żelaznej Kurtyny” – żyjących w drugiej połowie XX-wieku – zastosowano metodę Erwina Panofsky’ego. oraz posiłkowano się wykładnią teorii Rolanda Barthes’a. Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy, odnoszące się do artystycznych i historycznych aspektów fotografii, z uwzględnieniem jej roli dydaktycznej oraz walorów poznawczych, zostały zawarte w końcowej części pracy.
113. Ancient mausolea in Mediterranean and Asian countries dr hab. Mateusz Żmudziński European Cultures, stacjonarne I stopnia
The topic of this work is to research ancient Mausolea in the Mediterranean and Asian countries. Here wants do study the Origin of the most important mausolea of ancient China, Persia, Japan and in the Roman Empire.
114. Twórczość malarska i konserwatorska Łukasza Mrzygłoda dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Przedmiotem pracy jest twórczość malarska oraz konserwatorska Wincentego Łukasza Mrzygłoda, który urodził się w 1884 roku, a następnie wychował na jednej z niewielkich wsi na Górnym Śląsku. Artysta ten, a następnie konserwator jako jeden był czynny przed wojną i po niej pozostał, aż do śmierci w roku 1952 przyjmując równocześnie obywatelstwo polskie. Ponieważ opracowanie składające się z dwóch części nie zawiera jednego biogramu Wincentego Łukasza Mrzygłoda, każdy z podrozdziałów został wzbogacony wiadomościami z jego życiorysu. Pierwsza część, która składa się z pięciu podrozdziałów omawia działalność artystyczną Łukasza Mrzygłoda. Chronologicznie, omówienie rozpoczyna się od wskazania na utożsamianie się artysty jako Górnoślązaka oraz od przybliżenia pierwszego z etapów edukacji artystycznej w warsztacie „ostatniego nazareńczyka” Juliana Wałdowskiego we Wrocławiu. Następnie, przedstawiony został drugi z etapów nauki pod okiem Eduarda Kaempffera oraz opisane zostały najbardziej rozpoznawalne franciszkańskie prace Mrzygłoda, a więc cyklu obrazów z auli Kolegium Serafickiego w Nysie oraz obraz dyplomowy Śmierć św. Franciszka. W trzecim podrozdziale zestawione zostały obrazy o tematyce religijnej i rodzajowej, jakie artysta tworzył przez całe życie. Czwarty podrozdział wyodrębnia portrety, które w zależności od sytuacji życiowej ukazywały braci franciszkanów, członków rodziny czy mieszczan. Ostatni fragment w tej części stanowią malowidła ścienne tworzone przez artystę, z pomocą syna Arnolda, w ostatnim etapie jego życia. Druga część pracy omawia twórczość konserwatorską Mrzygłoda, którą prowadził od 1932 roku będąc wówczas kierownikiem Warsztatu Restauracji Zabytków Prowincji Górnośląskiej w Nysie. Pierwszy z czterech rozdziałów tej części pracy, omawia organizację administracyjną oraz strukturę urzędu konserwatorskiego na terenie Górnego Śląska (Oberschlesien) przed drugą wojną światową. Drugi i trzeci podrozdział, są przybliżeniem środowiska konserwatorskiego oraz próbą wyjaśnienia tzw. kreatywności konserwatorskiej. Prace w części właściwej zostały podzielone na poszczególne kategorie: malarstwo sztalugowe, rzeźbę oraz malarstwo ścienne. Celem pracy jest uzupełnienie katalogu znanych dotychczas prac malarskich i konserwatorskich Mrzygłoda o nowe oraz wskazanie problematyki dalszego badania tego zbioru i drogi analizy wpływu obiektów restaurowanych i konserwowanych przez Mrzygłoda na jego twórczość malarską. Do zakresu pracy należy również przybliżenie dzisiejszej krytyki obiektów restaurowanych i konserwowanych przez Łukasza Mrzygłoda wynikającej z nagminnego, błędnego postrzegania artysty jako prowincjonalnego i niszowego amatora.
115. Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli dr hab. Beata Cytowska prof. UWr Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia
Tematem mojej pracy jest Agresja rówieśnicza z udziałem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej i integracyjnej w opinii nauczycieli. Głównym celem pracy było zapoznanie się z opinią nauczycieli pracujących w szkole specjalnej i integracyjnej na temat agresji rówieśniczej. Cała praca składa się z czterech rozdziałów i podsumowania badań własnych. W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane ze zjawiskiem jakim jest agresja. Konieczne zatem było zarówno zdefiniowanie, jak i omówienie pojęcia, rodzajów jak i etiologii agresji. W niniejszym rozdziale zostały przedstawione czynniki, które mogą mieć wpływ na zachowania niepożądane takie jak nowe media czy też przemoc i agresja w domu. W dalszej części rozdziału 1 omówiono przejawy agresji oraz profilaktykę i interwencję. Poruszony został temat agresji u osób z niepełnosprawnością intelektualną Rozdział 2 poświęcony został niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury, skład się on z czterech podrozdziałów i dwóch paragrafów. Biorąc pod uwagę temat pracy pierwsze trzy podrozdziały zostały poświęcone pojęciu, klasyfikacji oraz przyczyną niepełnosprawności intelektualnej. Natomiast czwarty podrozdział charakteryzuję osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Natomiast w rozdziale 3 będącym metodyką badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań oraz sformułowanie problemu badawczego. Ponadto zaprezentowano paradygmat badań jakościowych, metody oraz techniki badawcze biorąc pod uwagę formę badań. W tym rozdziale również została przedstawiona organizacja badań własnych i etyka badań jakościowych. Kolejny, a zarazem ostatni rozdział to analiza i interpretacja wyników badań własnych dokonanych w oparciu o wypowiedzi respondentów biorących udział w badaniu w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Pierwsza część tego rozdziału została poświęcona charakterystyce placówek w których uczą respondenci. Kolejne podrozdziały są już wypowiedziami osób badanych na poszczególne pytania. Między innymi zostały zapisane odpowiedzi badanych na pytania dotyczące sprawców, czynników oraz okoliczności sprzyjające zachowaniom agresywnym. Ostatni podrozdział przedstawia wypowiedzi respondentów na temat szkolnego systemu profilaktyki i agresji. Wszystkie wypowiedzi zostały ze sobą porównane co pozwoliło na wyciągnięcie wniosków. Na samym końcu pracy zaprezentowano podsumowanie badań własnych w oparciu o wypowiedzi osób badanych. Zostały one porównane z materiałami innych badaczy poruszającymi temat jakim jest agresja rówieśnicza.
116. Jacek Malczewski "Wyspa umarłych (1885). Recepcja i fenomen obrazu Arnolda Böcklina. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne I stopnia
Celem pracy jest zbadanie problematyki wpływu Arnolda Böcklina na symbolizm w Polsce w odniesieniu do twórczości Jacka Malczewskiego. Praca oparta jest na dziele Böcklina pt. "Wyspa umarłych", którą skopiował Jacek Malczewski. Podzielona jest na trzy główne rozdziały, z czego dwa pierwsze podzielone są dodatkowo na podrozdziały. Pierwszy rozdział skupiony jest wokół sylwetki Arnolda Böcklina. Zawiera jego biografię, charakterystykę stylu oraz dokładną analizę wszystkich wersji "Wyspy umarłych" wraz z odbiorem omawianego dzieła w epoce. Kolejny rozdział skupia się wokół Jacka Malczewskiego. Rozdział ten jest najbardziej rozbudowany i składa się aż z czterech podrozdziałów. Zawiera biografię artysty, opis " Wyspy umarłych" Jacka Malczewskiego, przeanalizowane zostały analogie i różnice pomiędzy obiema wersjami: Böcklina i Malczewskiego oraz zostały omówione inne dzieła Malczewskiego inspirowane twórczością szwajcarskiego malarza. Ostatni rozdział skupia się na problematyce wpływu Arnolda Böcklina na symbolizm polski. Uwzględniono w nim wypowiedzi młodopolskich krytyków, twórczość innych polskich malarzy, którzy również inspirowali się dziełami Arnolda Böcklina oraz twórczość polskich poetów, którzy także czerpali z "böcklinowskiego" wzorca. Pracę kończy podsumowanie omawianych zagadnień. Praca zawiera bogaty materiał ilustracyjny odnoszący się do omawianych dzieł oraz do dzieł jedynie wymienionych w tekście.
117. Pojedynki gwelficko gibelińskie w twórczości Benedetto Bonfigli`ego i Bernardino di Betto Pinturicchio dr hab. Rafał Eysymontt prof. UWr Historia Sztuki - wieczorowe II stopnia
Zgodnie z teorią Johna Ruskina, miasta stroją się i prezentują tym okazalej, im bardziej pragną ukryć swoje słabości . Stronnicy papiestwa, gwelfowie w sporze z procesarskimi gibelinami wykorzystywali obraz miasta, wedutę jak tarczę prezentującą potęgę stronnictwa papieskiego, jednocześnie skutecznie ukrywającą niedoskonałość włoskich civitatum. Poruszając się w sferze symboliki murów miejskich, bram, świętych patronów miast, prezentując dokonania gwelfickich mecenasów manifestowano i tworzono mit słusznej władzy. Sztuka malarska stała się narzędziem walki gwelfów, którzy wyprowadzili rywalizację z gibelinami daleko poza pola bitew i politykę wyrażaną par excellence w wojnach, traktatach czy ucałowaniu papieskich stóp . Malowany wizerunek miasta i jego wielkich obywateli stanowił propagandową, obrazkową wersję opowieści historycznej opłacanej przez polityków, a do realizacji przedstawień programów ideowych zatrudniano wysokiej klasy artystów. Dokonania Benedetto Bonfigli, Pinturicchio i wielu innych znakomitych malarzy okazały się równie skuteczne, jak wybudowana przez Michała Anioła brama San Miniato broniąca Florencji przed wojskami cesarskimi . W okresie rozkwitu włoskich Commune gwelfowie ze względów propagandowych zlecali realizację przedstawień programów ideowych, w których miasta i porty odznaczają się wytworną i bogatą architekturą i mają piękne i właściwe proporcje, zasługują na pochwałę . Architekturę Sieny i Perugii pokazano w ściśle określonym celu propagandowym tak, aby parafrazując Andrea Palladio i odnosząc jego traktat do czasów wcześniejszych - można było oczekiwać, że widzów spoglądających na wyimaginowane w obrazie miasto ogarnie zachwyt i podziw nad jego pięknem i urokiem . Zadaniem pracy jest przedstawienie przykładów realizacji programów ideowych przedstawień tworzonych przez gwelfów, które osadzały wątki narracyjne w krajobrazie miejskim. Na przykładzie dekoracji freskowej Kaplicy Priorów w Perugii oraz Biblioteki Piccolomini w Sienie praca ma za zadanie ukazać, że treść przedstawień, dobór bohaterów i powiązane z nimi tło przedstawień były starannie dobranym materiałem propagandowym realizującym politykę stronnictwa papieskiego i Kościoła Rzymskiego.
118. Nikozja - miasto podzielone. Analiza podziałów społecznych i politycznych dr hab. Dariusz Wojtaszyn Interdyscyplinarne studia europejskie, stacjonarne II stopnia
Praca „Nikozja – miasto podzielone. Analiza podziałów społecznych i politycznych” przedstawia stolicę dwóch państw: Republiki Cypryjskiej i TRPC. Podział ten jest konsekwencją konfliktu cypryjskiego trwającego nieprzerwanie do dziś (choć przybierającego różne formy). W pracy tej narzucona cezura czasowa obejmuje lata 1955-2004: zwłaszcza wydarzenia z 1968, 1974 i 2004 roku, ponieważ aktualny obraz polityczny i społeczny wyspy jest bezpośrednią konsekwencją zajść w tym czasie. Wspomniana cezura obejmuje również aktualne wydarzenia kulturowe, polityczne i społeczne jednak w odniesieniu do historii. Natomiast cezurą przestrzenną jest miasto Nikozja jako szczególny przykład na terenie całej wyspy. Jej mieszkańcy mocniej odczuwają konsekwencje podziału niż np. mieszkańcy Limassol czy Famagusty. Problem cypryjski jest jednym z najbardziej złożonych konfliktów we współczesnym świecie. Tylko zrozumienie tego antagonizmu, próba kontaktu z drugą stroną, wzmocnienie gospodarcze północy może doprowadzić do jego zażegnania. Przez cały czas trwania konfliktu to politycy decydowali o przyszłości wyspy. Społeczeństwo zostało zapytane o opinię jedynie podczas w referendum w 2004 roku przed wejściem do Unii Europejskiej. Można domniemywać, że przy odpowiedniej polityce budowania zaufania dziś, w 2020 roku, mieszkańcy wyspy byliby bardziej tolerancyjni i skłonni do kompromisów niż rządzący Republiką Cypryjską, TRPC, Grecją i Turcją. Własne obserwacje prowadzone przez 6 miesięcy pozwoliły doświadczyć opisywanej rzeczywistości. Jednak spowodowało to również potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytanie –dlaczego nie doprowadzono do zażegnania konfliktu? Dlaczego Cypr nazywany jest „cmentarzem negocjatorów”? Ponieważ jest to złożony i bardzo długi w swym trwaniu konflikt, a by go zrozumieć, trzeba przeanalizować nie tylko historię, ale również postawę młodego pokolenia, które nie pamięta Cypru przed wyznaczeniem „Zielonej Linii”. By te wszystkie wspomniane kwestie przeanalizować i opisać pomocne okazały się własne badania, przeprowadzone wywiady, obecność na marszach i spotkaniach, obserwacje różnego rodzaju wydarzeń jak otwarcie nowych punktów kontrolnych, przemówienia publiczne. Kluczowe dla pracy stały się porównania postaw Greckich i Tureckich Cypryjczyków, sposobu zarządzania północą i południem, analiza prawosławia i islamu na wyspie. Ale również badania dokumentów takich jak ustawy zasadnicze obu państw, statutów organizacji, które działają na rzecz pojednania czy literatura przedmiotu o podobnej tematyce.
119. Wizerunek kobiety na przełomie XIX, XX wieku. Twórczość Aubreya Beardsleya. prof. dr hab. Waldemar Okoń Historia Sztuki - stacjonarne II stopnia
W pracy pt. : "Twórczość Aubreya Beardsleya, a wizerunek kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia" przedstawione zostały wizerunki kobiet w różnych etapach twórczości oraz ewolucja stylu artysty na przestrzeni lat. Zasadniczą część poprzedza rozdział poświęcony życiorysowi artysty. Kolejny rozdział przedstawia opinie krytyków sztuki na temat dzieł artysty. Następnie w rozdziale odnoszącym się do stylu przedstawiono podstawowe środki artystyczne, które Beardsley stosował oraz inspiracje i motywy w twórczości artysty. Następny rozdział dotyczy wpływu kultury wiktoriańskiej w twórczości Aubreya Beardsleya. Kolejny rozdział został poświęcony analizie wybranych dzieł, zawarte w nim opisy i analizy pokazują w jaki sposób artysta przedstawiał postacie kobiet oraz porównano jego twórczość do innych artystów, takich jak: Gustav Klimt, Juliusz Klinger, Alfons Mucha, Egon Schiele. Prace zamykają spis ilustracji, bibliografia oraz ilustracje.
120. Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym dr Joanna Malinowska Pedagogika, stacjonarne I stopnia
"Wykorzystanie procesu badawczego w kształtowaniu pełnomocności uczniów w wieku wczesnoszkolnym" stanowi próbę zgłębienia i przełożenia na praktykę współczesnych wskazań z zakresy dydaktyki. Uzasadnienie ich słuszności zamieszczone zostało w pierwszym rozdziale. Zawiera on kolejno : prawidłowości rozwojowe różnych obszarów funkcjonowania dziecka we wczesnej edukacji, charakterystykę idei pełnomocności uczniów i pojęć z nią z wiązanych oraz zagadnienia z zakresu konstruktywizmu w nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektów. Zestawienie tych trzech głównych składowych pozwala na wykazanie, w tej części pracy, ich powiązań i uzasadnienie znaczenia podejmowanej problematyki. Tworzy to także zręby pod samodzielnie przygotowany projekt zajęć, którego podstawowym założeniem jest próba wdrożenia w rzeczywistość szkolną procesu upełnomocniania uczniów. Zgodnie z perspektywą przedstawioną wcześniej, ma się to dziać poprzez zrealizowanie z nimi projektu badawczego. Przebieg tego projektu, uwarunkowania, w jakich miał miejsce oraz wnioski do dalszej pracy, jakie z niego płyną, zawarte są w rozdziale trzecim. Ewaluacja własnych działań pozwala także w tym miejscu odnieść się do własnych umiejętności i deficytów w kontekście przyszłej pracy nauczyciela. Oparcie ewaluacji o podejście refleksyjnego praktyka jest próbą stałej weryfikacji podejmowanych działań i ukierunkowania się na dalsze doskonalenie na drodze zawodowej.