wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
10291. Kulturowe i wychowawcze uwarunkowania tendencji do poprawiania urody ciała dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10292. Ucieczki polskich jeńców wojennych z obozów Wehrmachtu w okresie II wojny światowej. prof. dr hab. Krzysztof Kawalec Historia - stacjonarne II stopnia
10293. Problemy młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w jej narracjach. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10294. Autoedukacja jako droga do sprawnego funkcjonowania człowieka dorosłego we współczesnym świecie dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10295. Znaczenie rodziny zastępczej w niwelowaniu trudności adaptacyjnych dzieci dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10296. Życie i twórczość Jeremiasa Josepha Knechtla (1679-1750). dr hab. Cezary Wąs
10297. Zaangażowanie i motywacja wolontariuszy a funkcjonowanie instytucji pomagających ludziom chorym dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10298. Rola kobiety w małżeństwie w okresie szybkich zmian cywilizacyjno-kulturowych dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10299. Rola wychowania w kształtowaniu obrazu własnego ciała, jako istotnego elementu tożsamości człowieka dorosłego dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10300. Zmieniajacy sie wzór męskości wpływający na rolę ojca. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10301. Oddziaływanie Internetu na zachowania młodzieży gimnazjalnej dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia
10302. Znaczenie alternatywnych form uczenia się w edukacji o prawach człowieka dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10303. Formy arteterapii w pracy z dzieckiem młodszym w świetlcach środowiskowych na terenie gminy Wisznia Mała. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10304. Współuzależnienie żon alkoholików na przykładzie trzebnickiej grupy Al-Anon "Jadwiga" dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10305. Trening zastępowania agresji ( ART ) jako metoda wdrażania umiejętności prospołecznych. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10306. Muzykoterapia dziecka niepełnosprawnego umysłowo w stopniu głębokim. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10307. Funkcjonowanie przedszkoli w Europie na przykładzie Niemiec i Polski dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10308. Początki miast na Górnym Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
10309. Edukacyjny aspekt mass mediów -na przykładzie kampanii społecznej ,,Nie daj szansy AIDS ,, dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10310. Dzieci z niepowodzeniami szkolnymi w świetlicy socjoterapeutycznej. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10311. Biografie edukacyjne dorosłych dyslektyków. dr hab. Wita Szulc prof. nadzw. UWr
10312. Świat ludzi starszych w polskich tekstach kultury audiowizualnej na przykładzie serialu telewizyjnego. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10313. Autokreacja człowieka dorosłego w procesie samokształcenia na przykładzie działalności CKU dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10314. Między wsią a uzdrowiskiem. Przekształcenia przestrzenne Sokołowska i Przerzeczyna Zdroju. prof. dr hab. Jan Kęsik Historia - stacjonarne II stopnia
10315. Telewizja jako przestrzeń edukacji nieformalnej w narracjach dorosłych. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10316. Edukacyjny potencjał gier społecznościowych w opiniach użytkowników. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10317. Medyczno-prawne aspekty badań cmentarzy nowożytnych.Przykład Wrocławia-Aleja Wiśniowa prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
10318. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako sposób podnoszenia jakości życia w okresie późnej dorosłości dr hab. Jerzy Semków prof. nadzw. WSP w Warszawie Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia
10319. Motywacje podjęcia studiów w narracjach studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr
10320. Biograficzne uczenie się w narracjach kobiet dotknietych chorobą nowotworową. dr hab. Witold Jakubowski prof. UWr